Iskola

A XIX. században s különösen annak első felében az iskolai oktatás Gagyban nagyon kezdeti (elmaradott) képet mutat. Akkor, amikor az ország egye részein, különösen a városokban az oktatás színvonala hatalmas lépésekkel fejlődik, s a tudományok az élet minden területén kezdnek tért hódítani itt még sötétség honol. De lássuk csak az egyes évekből származó feljegyzéseket, amelyek világos képet nyújtanak az elemi iskolai helyzetről.

1813. Iskolába járó gyermek 9. „Új nem vétetik. Kettő vagy három lévén az eklézsiában, azok ezután fognak felvétetni”.

1816. Iskolába járó gyermekek most nem találtatnak, a múlt héten pedig 3 feljárogatott”. Az 1817 Vizsgálószéki jegyzőkönyv 12-es pontja hivatkozik erre, hogy iskola épület nem létezik.

1822. Iskolába járó gyermek: fiú 5, leány 3.

1829. „Oktatásban járó gyermekek csak 3-an vannak”.

1830. „Pro presenti csak 1 fiú gyermek találtatik az iskolában”.

1836. „ A nemesi rendből 3 gyermekek vannak mostan az oskolában”.

1837. „Oskolába járható a két nemben számbavétettek és 11-en volnának ezen eklézsiában, de most jelenleg egy sem találtatott rész szerint a szegénység miatt, midőn a szegény szülők gyermekeiknek gúnyát nem készítethettek, rész szerint pedig, hogy a juhok pásztorolásával elvagynak foglaltatva a mostani kedvező idő folyásával”.

1840-ben a tanulók száma 14.

„Az oktatás a papi ház hátulsó szobájában folyik, mely az első szobától pitvar által van elválasztva fakilincsű ajtóval, sövény tüzelővel és üveg ablakokkal van ellátva”.

1850-ben az iskolába járók száma 20, Az új pap Árkosi József mindenkinek megelégedésére végzi munkáját. Aki 12. életévét betöltötte megkonfirmáltatik.

1863. Iskolába jár 19, amelyet elegendőnek talál a vizitáció.

1864. „Mivel a helybéli hatóság fellépése nem elég sikeres külső kényszerítő eszközökhöz folyamodnak a gyermekek iskolába való kényszerítése végett”.

1865. „Az iskola kötelesek közt többen találtatnak új parasztok, kik teljességgel nem alkalmasak az iskolázásra”.

1867. „Van 17 növendék, ami az itteni népességhez aránylag teljes számnak mondható”.

1870. Az iskolakötelesek száma 46, „kik közül a helyiség szűk volta miatt csak 13 fiú találtaték az iskolába. 3 református gyermek is együtt tanul az unitáriusokkal”.

Felmerül egy célszerűbb iskola felépítésének problémája. T. Pálfi Mihály úr iskolahely céljára „bizonyos fekvésű birtokot az eklézsiának átadni kegyeskedik”.

1871. Iskolakötelesek száma 28, akik kettőn kívül mind gyakorolják az iskolát. A nép nevelési egylet ebben az évben küldött az iskolának 20 drb. Gáspár olvasókönyvet, és a „Magyar Korona országai” térképet. Ez előtt úgy látszik, még olvasókönyv sem volt használatban.

1872-ben a községi iskolaház fedél alatt áll, azonban felszereléssel együtt csak a következő iskolaévben bocsájtják a tanulók rendelkezésére. Ennek helye a temetői kijáróút és az Andrásfalva felé vezető út szögletén, ma az id. Fazakas Ferenc tulajdonában levő telek.

1873-ban készen van a községi iskola, fellendül az iskolalátogatás. Iskolakötelesek száma 42. Tanító létezéséről is említést találunk, mármint aki a más felekezetű tanulókkal együtt nincs jelen szombaton délelött, amikor a helybéli pap vallásra oktatja a tanulókat.

1875. Példás rend, jó előmenetel uralkodik a községi iskolában, a községi tanító pedig „Célszerű” ember. A vallásos tantárgyakat a helyi pap tanítja hetente 2nap 2-2 órán keresztül.

1880-ban a rendes tankötelesek száma összesen 20, ismétlőké 13. A létszám a következő években e körül mozog. Az iskola gondozásában faiskola működik.

Az 1884-1885-ös iskolai év közepén leég az iskola teteje. A tűz a könyvtárban üt ki, s beleég az összes tankönyv és felszerelési eszköz. Az iskola nem volt biztosítva mivel a „Victoria” Biztosító Társulat amelynél előzőleg biztosítva volt megbukott. 1886-ban már zavartalanul folyik a tanítás. Tankönyvekben az iskolai eszközökben nincs hiány.

1893-tól találunk részletesebb beszámolót a vasárnapi iskola működéséről. Tantárgyak: kisebbek számára imák, parancsolatok és erkölcsi tárgyú elbeszélések, nagyobbak számára bibliai történetek olvasása és magyarázása és az egésznek egyházi énekek. 25-30 növendék jár.

1895. A nyári iskola jól működik. A növendékek között kiosztanak a Dávid Ferenc Egylet által küldött 10drb Új testamentumot.

1896. Rendes és ismétlő tankötelesek száma 64. Ezen számon felül vannak a kismedesériek, akik ez évtől ide járnak, mivel Nagymedesér lényegesen messzibbre van. „Egy tanító van, aki unitárius vallású, az egyházközségnek jegyzője, segédkezik az istentiszteletben és a vallásos oktatásban”. (ez Derzsi Domokos).

1879. Tanítói állás üresedésben lévén tanfelügyelőség helyi lelkészt bizza meg az oktatással. A következő évben Beke Mózes jön tanítónak. Egy évi itt léte után azonban el is távozik.

 

Összefoglalva a XIX. század iskolaügyi helyzetét 1873-ig nincs iskolája a falunak s az oktatás a papilakás egyik szobájában primitív körülmények között folyik. A szülők és a gyermekek számára minden más „állatok legeltetése, stb.” elsőbbrendű, mint az iskolába való járás, sok esetben az a „duló” által kényszrítik a gyermekeket az iskolába járásra, ez azonban eredménytelen; a század első felében az 5-10 „iskolába” járó gyermek a földbirtokosok gyermekei, a beköltözött zsellérek, „új parasztok” gyermekei „nem alkalmasak” tanulásra; 1871-ig nem találunk említést arról, hogy lenne valamilyen tankönyv, vagy felszerelési eszköz az „iskola”, vagy a gyermekek tulajdonába.

 

1873 évvel az iskola felépítésével megnövekszik az iskolába járó gyermekek száma, valamint fellendül az oktatás színvonala; tanító jön a faluba; iskolai könyvtár létezik, 1883-tól az iskola gondozásában faiskola létesül.

1899-ben jön a faluba tanítónak Fazakas Dénes.

Idevaló születésű egyén, kiválló tanító. 15 évig szolgál a faluban. Az első világháboruban idegen földön halt hősi halált. Emlékét őrzi a templom előtt felállított emlékoszlop, melyen a többi sorstársai között az ő neve is olvasható. Szigoruságára ma is tisztelettel emlékeznek vissza.

1902-ben épül unitárius ember által adományozott telken a ma is meglévő iskola. Építési költségeit a lakosság áldozathozatala, valamint nagy állami segítség fedezte. Az építésnél vezetőszerepet tölt be Gálfalvi János lelkész, valamint Fazakas Dénes unitárius tanító. Erre a földszintes épületre 1963-ban önkéntes pénzhozzajárulásból, önkéntes munkával és a kollektív gazdaság támogatásával egy emeletet építenek. Így született meg a falu első emeletes épülete s egyben ma is működő 8 osztályos iskolája.

1903-ban megállapodás jön létre a presbitérium és az állam tanügyi szervek között arra vonatkozóan, hogy mivel a lakosság zöme unitárius vallású, s az építés terheit főleg ők hordozták, a vezető tanerő mindig unitárius legyen. Ezzel bíztosítva látszik az unitárius szellem az iskolában, másrészt a kántori lakás kérdése. Ugyanis arra gondoltak, hogy legyen a vezető unitárius tanító, egyben a kántor szerepét is betölti az eklézsiában.

A háború után az iskola 1917 januárjában nyílik meg 2 ideiglenesen kinevezett tanítónő vezetésével.

A háború utáni években, előkészületek folynak a felekezeti iskola létesítésére, azonban anyagi nehézségek miatt nem sikerül. 1919-től a tanító Kis Erzsébet.

1920-tól Bíró József, aki fogságból került haza, s egyben egyházi kántor is.

1920 őszén a két tanító, mint felekezeti tanítók szolgálnak.

1922. Iskola állami, két tanerős. Bíró Lajos unitárius kántor-tanító és neje Kis erzsébet református vallású tanítónő.

1945. A háború utáni évben a népiskolába 61 növendék jár.

 

A vallásoktatás 1948-ig az állami iskolában hetente a meghatározott órában folyik.

1948-tól a papilakon erre a célra berendezett szobában, melynek tisztántartásáról a gyermekek gondoskodnak. 1962-től a templomban, minden szombaton délután folyik a vallásoktatás. A vallásórákon való megjelenés a gyermekek részéről önkéntes jellegű. Konfirmációt minden évben tartanak. Az 1960-70-es években a konfirmálók száma átlag 10-15.

Az iskolai oktatás jelenleg a kibővitett és jól felszerelt iskola épületében folyik. Az iskola történetéhez az is beletartozik, és említésre méltó hogy 1991-től az iskola a „MÓRA FERENC” nevet viseli. Az I-VIII osztályban jelenleg 100 tanuló jár, akiknek minden lehetőségük megvan a tananyag elsajátítására. A faluból az utóbbi években egyre több gyermek folytatja felsőfoku tanulmanyait szak illetve elméleti iskolában.