Egyház

Az Unitárius Templom története

 

A régi templom a mai Szőlődomb alatt, az úgynevezett „Templomdomb”-on volt. 1667-ben már a mai helyén temploma volt a falunak. Dr. Szász Dénes volt lelkésznek és Bözödi György írónak köszönhető, hogy felfedezték a ravai egyházközség irattárában egy 1773-ból származó vizsgálószéki jegyzőkönyvet, amely némi titkokat elárul erről a régi templomról. „Anno 1772.nov.29. Van egy kőtemplom 1667-ből. A helyét adta volt Tordátfalván lakott néhai Pálfi Sigmond. Körülötte sasokba rakott deszka cinterem. Keleten harangláb 2 haranggal.” A nagyobbikon az áll: „Idusr. De. Pálfi Anorum moneta curau templorato Statu... Conflato 1701”. A kisebbik harangon ez áll: „1708 GAGY ex Moneta cupr”. 1813-ból származó vizsgálószéki jegyzőkönyvben templomra vonatkozóan ez áll: „A templom jó karban, a parochiális telken levő épületek alkalmas állapotban, a kertekkel együtt, a cinterem pedig némi fogyatkozásban találtattak, melynél fogva a cinteremnek megigazítása ajáltatik az eclézsiának.” 1840 február 13-án esperesi Vizsgálószék érkezik Gagyba „Főtisztelendő Püspök, Székely Miklós úr elnöksége alatt.” Ez a vizsgálószék a legpontosabban számbaveszi az egyházközség ingó és ingatlan javait. A templomra vonatkozóan ez áll:”I. A templom telke. Keletről és Délről az országútja, Nyugatról Özv. Pálfi Dénesné udvara, Északról a T. Pálfi Ferenc zsellér telke szomszédságában. Ezen telken vagyon egy régi templom kőből, keleti részén bejáróul szolgáló fa tornácával együtt, zsendély fedél alatt jó vaszáros kétfelényíló ajtóval s kívülről drót rostéllyal védett 3 üvegablakkal ellátva. A templom belülrőlmennyezettel és egy Dél felőli részében levő festékes fakarzattal, lévén a mennyezet egy tábláján olvasható – latin nehezen olvasható szöveg Sept. Nikolai Pál, Joannis Péterfi, Joannis Miklósi nevek említésével. Ez a három család az egyházközség patrónusai, itt található a templom építésének időpontja: 1666. – Egy más tábláján pedig a javítás ideje 1776, a három patrónus család neve, a gondnok, Pálfi József neve, valamint az akkori lelkész Pataki András neve szerepel latinul. A kar elején ismét egy tábla, a prédikálószék kőből épült, s felette függ egy igen egyszerű korona, melynek fenekén alólról írva ez olvastatik: „Ezen koszorút csináltatta nemes Gálfi Mihályné asszony az anno 1773.” Az üllő és könyökölő székek fenyő deszkából készültek. A templom piacán áll egy fenyő deszkából készült asztal.”

1827-ben Tek. Pálfi Gergely saját költségén újra építeti a cinterem kerítését. 1828-ban a templomban lévő kétfelé nyíló ajtaja kicsinek találtatik, ennek megnagyítását „Tek. patronus és kurátor Pálfi Zsigmond úr és élettársa Gálfi Susánna asszony” vállalták.

1829-es vizitáció a templomfedelét hibásnak találja, megigazítására a nemes presbitériumnak ajáltatik. 1830-ban már arról számolnak be, hogy a templom „...most zsendelyeztetett be egyik részben”. Ezekben az években a templom és a harangláb fedele állandóan rossz állapotban és állandó javítás alatt áll.

1846-ban egy nagyobb javítást eszközölnek. A templom szarvazatát újracsinálják és cseréppel fedik be. 1863-ba bejegyzéseket találunk a templom és a harangláb fedélzetének cseréppel és zsendellyel való kijavítására. 1880-ban a cinterem kőfalán eszközölnek javításokat. 1852-ben a harangláb roskadozásnak indul és megkezdik az előkészületeket a torony építésére. A torony építését 1881-ben fejezik be. Ekkor csináltatják a harangokra a kovács munkát is. A torony építésére önként adakoztak: Isztulyka János görög vallású, Benkő Pál, Árus Pál református vallású, Gyurika Trézsi, Varga Zsuzsa, Egyed Rózália kisebb nagyobb összeggel. Továbbá: özv. Ádám Mózesné, Kovács András, Kissolymosi Máthé Mihály, ennek leánya Póli és Fekete Jóska.

1890-ben megkezdik az alap gyűjtését az új templom építésére. 1891-ben a torony előtti vasrácsozatot Kibédi András később gondnok készíti.

1891-ben már orgona alap létesül, mellyel kapcsolatban a vizsgáló hivatal nagyméretű rendetlenséget állapít meg. Minden évben lendületesen folyik a gyűjtés a templomépítésre. A számadásokból előtűnik a templomalap szép gyarapodása. 1899-ben még csak 835 ft. 43kr., 1900-ban már 1994 kr. Ebben az évben az E.K.T. 200 kr. adományoz erre a célra.

1901-ben felépül a mai templom. Részben a régi templom anyagából, részben pedig újonnan beszerzett anyagból. A templom építésében legtöbbet fáradozott Gálfalvi János és Hurubás Péter gondnok.

Az orgonát is ebben az évben vásárolják a segesvári lutheránus egyházközségtől 600 koronával.

1902-ben „az új templom teljes bevégzéséből csupán a festés hiányzik. A vizsgálószéki hivatal a szószéket durva alkotása és tulmagassága miatt a templom díszéhez képest nem találja kielégítőnek és dacára annak, hogy már kétszer merőben tégla anyagból újrarakatott bontassék le és rakassék újra, közelebb az ablakhoz, falépcsőzettel és 70 cm-el törpébben, de csinosabb méretekkel”. Ebből látszik, hogy a szószék, háromszor is újra volt építve, mindezek ellenére ma is igen magas, minek következtében légüres tér támad a hallgatóság és a lelkész között. Másrészt kényelmetlen a hallgatónak is az éles szögben való felfelé nézés. A templomról más vonatkoztatásban is aránytalanság állapítható meg. Szélességéhez és hosszúságához képest igen magas. A torony mérete is alacsonyabb templomot kívánt volna. Dr. Szász Dénes javaslata szerint a belső díszharmóniáján lényegesen lehetne javítani, ha a padlózatot 60-70 cm-rel egészben fennebb emelnénk. Így a nyugati fal nedvességét, valamint vakolatlanságát ki lehetne küszöbölni. 1908-ban Firtos Áron csináltat, saját költségén a templom férfibejárata felé csatornát. 1922-ben feltevődik a templom újrameszelésének kérdése, de csak 1926-ban tudják azt véghezvinni. 1926-ban épül a templom cintermében a hősök emlékműve. 1916-ban elvitték az egyházközösségből háborús célra az 1701-ből származó harangot. Így 1932-ig csak egy harang van, amikor is közadakozásból, valamint a magtáralap felhasználásával új harangot vásárolnak. A harangvásárlásban igen nagy szerepe van Zsigmond József  lelkésznek, valamint Fazakas Sándor gondnoknak. 1936-ban megjavítják az orgonát. Nagyrészt magtáralapból, báljövedelmekből és gyűjtésekből fedezik. Kölcsönt is vesznek fel erre a célra. Ekkor csináltatják az orgona megvédése érdekében a lappancsot a karzatra.

1963-ban újból az orgona javítást igényel.

1964-ben újra javítják a torony fedélzetét, tojásgyűjtés indul a faluban erre a célra.

1966-ban elkészül a templom körüli új kerítés cserefából.

1969-ben újra fedik a torony fedélzetét.

1970-ben bevezetik a templomba a villanyt és egy csillárt vásárolnak.

1971-ben a villanyvezetés után megtörténik a templom belső meszelése.

1972-ben a templom és a torony külső meszelését sikerül véghezvinni.

1990-ben külső és belső meszelése történik, 1995-ben pedig a templom ajtók és padok festése valósul meg.

A jelenlegi lelkésszel való beszélgetés során kiderült, hogy a templom javításával kapcsolatosan a tervek között szerepel a templom körül vízlevezető csatorna készítése, a külső és belső meszelés, valamint az ajtók és padok festése.

 

 

A gagyi református egyház története és templomának leírása

 

Az első református templom 1897-99 között épült, fából. Miután ez a templom használhatatlanná vált, azután építették a jelenlegi templomot téglából 1924-ben 60 m²-es alapterületen, melynek területét az egyházpénzéből és közadományból vették meg egy Miklós nevezetű birtokostól a hívek.

A régi templom fából készült haranglábját, a jelenlegi templom mellé állították fel, majd az idők múlásával az is megrongálódott és 1989-ben közadományból és közmunkával építették föl téglából a most is látható tornyot. 2 harangja van, az egyik110kg-os a másik 100kg-os. A kisebbik harangot a kismedeséri Ev. Ref. fiókegyház öntette a segesvári Mainhen Tüh által 1984-ben. A templomban levő orgonát 1931-ben állították fel, ma nem használják, helyette elektromos orgona van. Az első református lelkész a faluban Vargyas Ferenc, utána Szilágyi György és végül Józsa Lajos lelkészek voltak, azelőtt beszolgáló lelkészek voltak és jelenleg is beszolgáló lelkésze van a gagyi református egyháznak Vajda Domokos Csekefalvi lelkész személyében, tehát jelenleg a gagyi református leány-egyházközösség Csekefalvához tartozik.

Jelenleg a református egyház híveinek száma 47 család, amelyből 21 család fél béres és 26 egész béres, ez összesen 78 személyt tesz ki.

Keresztelő évenként 1-2 van, ami azt jelenti, hogy kevés a fiatal házaspár az egyház keretében.

Haláleset évenként 3-4volt, konfirmálást évenként tartanak 3-4 gyermekkel, esküvő is átlagban 1-2 évenként.

Összegezve e kis létszámú egyházat, azt a következtetést lehet levonni, hogy bár kevés híve van, az egyháznak, de példamutató összefogásban és szeretetben élnek egymással.